معرفی

مشخصات فردی

صدیق رئیسی

نام - نام خانوادگی : صدیق   رئیسی

پست الکترونیکی : raissi@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی صنایع، تکنولوژی صنعتی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : علم و صنعت تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی صنایع، صنایع
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : تهران جنوب

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی صنایع
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

معاون پژوهشی واحد تهران جنوب

مدیر گروه های دکتری تخصصی رشته مهندسی صنایععضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : صنایع

محل خدمت : دانشگده مهندسی صنایع

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : ۲۲

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

صدیق رئیسی
صدیق رئیسی

محل خدمت :
    دانشگده مهندسی صنایع
مرتبه علمی :
    دانشیار
^